Telefoonnummer

076-515 05 45

E-mail

info@ggzlichtinzicht.nl

Openingstijden

Ma-vr: 09:00 tot 17:00 uur

Spreken jullie mijn taal?

Naast de Nederlandse taal bieden wij ook behandeling in Turks, Arabisch, Berbers, Pools en Engels.

Op grond van mijn geloof wil ik behandeld worden door iemand van hetzelfde geslacht. Kan dat?

Jazeker, wij respecteren ieders geloofsovertuiging. Soms heeft u om andere redenen een voorkeur. Ook daar houden wij rekening mee.

Hoe kan ik mij aanmelden bij GGZ Licht in Zicht?

Zit u psychisch in de knoop, wacht dan niet langer en bespreek uw klachten met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar GGZ Licht in Zicht. Uw huisarts bepaalt of er sprake is van een generalistische of specialistische hulpvraag. Lees meer ▸

Wie betaalt mijn behandeling?

De kosten van een behandeling in de GGZ worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Hoe staat het met mijn privacy?

Uw gegevens vallen onder de nieuwe AVG privacywet sinds 25 mei 2018. Dit betekent dat GGZ Licht in Zicht gebonden is aan geheimhoudingsplicht, geen informatie aan derden verschaft zonder uw toestemming, informatiegegevens bewaart en beveiligt. Voorts handelt iedere professional binnen GGZ Licht in Zicht conform zijn/haar beroepscode. Voor verdere informatie kunt u onze AVG Privacy Statement ten allen tijde opvragen.

Wat zijn mijn rechten?

Als cliënt heeft u recht op goede, verantwoorde zorg en een respectvolle bejegening. Andere rechten als cliënt bij GGZ Licht in Zicht zijn vastgelegd in verschillende wetten:

 • Recht op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer (privacy);
 • Recht op informatie (bijvoorbeeld over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, deskundige informatie over problematiek, behandelmogelijkheden, werkwijze);
 • Recht op het geven van toestemming voor de behandeling;
 • Recht op inzage en kopie van uw dossier;
 • Recht op aanvulling en correctie van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens (conform de wettelijke verplichtingen waaraan GGZ Licht inZicht zich dient te houden);
 • Recht op dat het verstrekken van informatie uit uw dossier pas aan derden wordt gegeven nadat u of wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven;
 • Recht op second opinion en recht om op goede gronden een bepaalde behandeling te weigeren;
 • Recht op keuze van hulpverlener;
 • Recht op vertegenwoordiging indien u jonger bent dan 18 jaar;
 • Recht op een effectieve, laagdrempelige klachtenregeling.

Om goede zorg aan u te kunnen geven, verwachten wij dat u:

 • De hulpverlener zo goed en zo volledig mogelijk informeert over uw problemen en klachten, over eerdere hulpverlening en meewerkt aan de behandeling;
 • Aanwezig bent op de gemaakte afspraken, of die op tijd afzegt;
 • De persoonlijke levenssfeer van anderen eerbiedigt.
Waar kan ik terecht met mijn opmerking of klacht?

Klachtenregeling

Klachten en bezwaren
De directie en medewerkers van GGZ Licht inZicht spannen zich maximaal in om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van GGZ Licht inZich een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie
Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft het een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal u een gesprek aanbieden en proberen uw klacht op te lossen.


Klachtenbemiddeling
Als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling. Voor meer informatie over Quasir verwijzen wij u graag naar de website www.quasir.nl.

Bereikbaarheid klachtenbemiddeling Quasir
De coördinator van Quasir hoort uw klacht aan en bespreekt met u of u openstaat voor een bemiddelingsgesprek, waarbij een onafhankelijk bemiddelaar van Quasir het gesprek kan begeleiden. Een bemiddelaar neemt geen standpunt in, maar kan er wel voor zorgen dat het gesprek op een goede manier verloopt. Doel is dat u en degene over wie de klacht gaat samen tot een oplossing komen. Een bemiddelingsgesprek is vertrouwelijk, er wordt geen verslag van gemaakt.
Eventuele afspraken kunnen wel worden vastgelegd.

Voor klachten in de Klachtenbemiddeling: Coördinator is mevrouw L. de Boon;  telefoonnummer; 06-48 44 55 38. Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Bent u het oneens met onze beslissing?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschilleninstantie. GGZ in Balans is aangesloten bij ‘Stichting Zorggeschil’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de 'De Geschillencommissie' terecht via hun website www.zorggeschil.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Alle stappen ziet u nog eens overzichtelijk weergegeven in dit schema

Wat is de Cliëntenraad?

GGZ Licht inZicht biedt cliënten de mogelijkheid om hun mening en advies te geven via de Cliëntenraad. Op die manier wordt de kwaliteit van de zorg steeds verder verbeterd.
U kunt lid worden van deze cliëntenraad door een mail te sturen naar info@ggzlichtinzicht.nl of telefonisch contact op te nemen via nummer 076 5150545.